සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව 2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
පුවත්පත් දැන්වීම
14 Nov, 2021

2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පුවත්පත් දැන්වීම 2021.11.12 දින දිනමිණ පුවත්පතෙහි පළකර ඇත. එම පුවත්පත් දැන්වීම මෙහි දක්වා ඇත.

Download