101 වන ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනය සැමරීම
"තිරසර සංවර්ධනය සඳහා සමුපකාරය සඳහා සමුපකාරය"
18 Jun, 2023

101 වන ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනය 2023 ජූලි මස 1 වන සෙනසුරාදා දිනට යෙදී ඇත.
මෙවර තේමාව "තිරසර සංවර්ධනය සඳහා සමුපකාරය සඳහා සමුපකාරය".