මරදාන ඕල්කට් මාවත දුම්රිය ගබඩා සංකිර්ණ වල ගොඩ ගසා ඇති 50kg දක්වා විවිධ ප්‍රමාණයන්හි සහල් මළු කරෙන් ඇද දුම්රියට/ලොරියට පැටවීම සිදු කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම.
03 Nov, 2022

මරදාන ඕල්කට් මාවත දුම්රිය ගබඩා සංකිර්ණ වල ගොඩ ගසා ඇති 50kg දක්වා විවිධ ප්‍රමාණයන්හි සහල් මළු කරෙන් ඇද දුම්රියට/ලොරියට පැටවීම සිදු කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම.


More Details