සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව 2022 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම
14 Nov, 2021

2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පුවත්පත් දැන්වීම 2021.11.12 දින දිනමිණ පුවත්පතෙහි පළකරනු ලබයි. එම පුවත්පත් දැන්වීම මෙහි දක්වා ඇත.

Download