සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම - 2021
11 Nov, 2021

2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පුවත්පත් දැන්වීම 2021.11.12 දින දිනමිණ පුවත්පතෙහි පළකරනු ලබයි. ඒ සඳහා වන ආදර්ශ අයදුම්පත මෙහි දක්වා ඇත.

Download