දීප ව්‍යාප්ත / ආයතනික සමුපකාර සමිති

අ.අං. සමුපකාර සමිතිය / සංගමය Contact Details
ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
01 සී/ස ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණුදෙනු සහ සුභසාධක සමුපකාර සමිතිය නො. 09, කඳවල පාර, රත්මලාන (+94) 11 2635675 (+94) 11 2635675
02 සී/ස රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය නො. 243/A/3, කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල (+94) 11 2868117 +94 11 2868117
03 සී/ස රාජ්‍ය සේවා ණය දීමේ හා ඉතිරි කිරීමේ සමුපකාර සමිතිය නො. 19, සොන්ඩර්ස් පෙදෙස, කොළඹ 12 (+94) 11 2327640 (+94) 11 2327640
04 සී/ස සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සමුපකාර සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණු දෙනු පිළිබඳ සමිතිය නො. 37/36, පන්සල පාර, කොළඹ 10 (+94) 11 2662870
(+94) 11 2685016
(+94) 11 2678163
05 සී/ස බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අනෝන්‍ය අර්ථසාධක අරමුදල් සමුපකාර සමිතිය බන්ධනාගාර මූලස්ථානය, බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 10 (+94) 11 2369042 -
06 සී/ස තැපැල් හා ටෙලිකොම් සේවක සමුපකාර බැංකු සමිතිය තැ.පෙ. 569, ලෝටස් පාර, කොළඹ 01 (+94) 11 2430470
(+94) 11 2380701
(+94) 11 2473755
07 සී/ස අධ්‍යාපන සේවා නියුක්තිකයින්ගේ සමුපකාර සකසුරුවම් සහ ණය දෙන සමිතිය නො. 294, ගාලු පාර, කොළඹ 03 (+94) 11 2370068 (+94) 11 2575605
08 සී/ස ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩල සංවර්ධන සේවා සමුපකාර සමිතිය ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල, කොළඹ (+94) 11 2665607 -
09 සී/ස දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉතිරි කිරීමේ සමුපකාර සමිතිය තැ.පෙ. 55, දේ්ශීය ආදායම් ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ 02 (+94) 11 2134491 -
10 සී/ස දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සහ ලිපිකරුවන්ගේ සමුපකාර සකසුරුවම් ඉතිරිකිරීමේ හා ණය දෙන සමිතිය දුම්රිය මූලස්ථානය, කොළඹ 10 (+94) 11 2390860 (+94) 11 2390860
11 සී/ස දුම්රිය මාර්ග හා වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවේ සකසුරුවම් සහ ඉතිරි කිරීමේ සමුපකාර සමිතිය ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10 (+94) 71 8180355 -
12 සී/ස සෞඛ්‍ය සේවා මුදල් ඉතිරි කිරීමේ සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය නො. 912/1, මරදාන පාර, කොළඹ 08 (+94) 11 2687476
(+94) 11 3169783
-
13 සී/ස ලංගම සේවක සකසුරුවම් හා සුභසාධන සමුපකාර සමිතිය නො. 323/A, හයිලෙවල් පාර, නුගේගොඩ (+94) 11 2853175 (+94) 11 2853175
14 සී/ස මහජන බැංකු සේවක සමුපකාර සමිතිය සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාර්ඩිනර් මාවත, කොළඹ 02 (+94) 11 2481494 (+94) 11 2481494
15 සී/ස ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණශිල්පීන්ගේ සමුපකාර සමිතිය නො. 593, කුලරත්න මාවත, කොළඹ 10 (+94) 11 2692811 (+94) 11 2677573
16 සී/ස සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ ණය දෙන සමුපකාර සමිතිය සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, නො. 330, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 - -
17 සී/ස බ්‍රවුන් හවුලේ කාර්මික හා පොදු සේවා සකසුරුවම් සහ ණය ගනු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය නො. 481, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10 (+94) 11 2663000 -
18 සී/ස ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථායීය සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය නො. 130, ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. රාමනායක මාවත, කොළඹ 02 (+94) 11 2430061 (+94) 11 2336818
19 සී/ස සමස්ත ලංකා විචිත්‍ර පැලෑටි හා උඩවැඩියා සමුපකාර සමිතිය නො. 195/7, ගාලු පාර, කොළඹ 04 (+94) 11 2582769 (+94) 11 2582769
20 සී/ස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවක සමුපකාර බැංකු සමිතිය වරාය අධිකාරිය, බැග්ඩෑඩ් පෙදෙස, කොළඹ 11 (+94) 11 2380847 (+94) 11 3280847
21 සී/ස සමස්ත ලංකා අභ්‍යාස පොත් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය නො. 19, සෝන්ඩර්ස් පෙදෙස, කොළඹ 12 (+94) 11 2334701 (+94) 11 2334701
22 සී/ස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සේවකයින්ගේ සුභ සාධක සකසුරුවම්කම සහ ගණු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය තැ.පෙ. 595, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, කොළඹ 01 (+94) 11 2482698
(+94) 11 2482978
-
23 සී/ස ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ සංවර්ධන සේවා සමුපකාර සමිතිය නො. 145/80, සීවලිපුර, බොරැල්ල, කොළඹ 08 (+94) 11 2681355
(+94) 11 6901614
-
24 සී/ස සණස සංවර්ධන බැංකුවේ සේවක සණස සමිතිය නො. 06, එඩ්මන්ටන් පාර, කිරුළපන, කොළඹ 06 (+94) 11 2832500 (+94) 11 2541251
25 සී/ස සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ සහකාර නිලධාරීන්ගේ සකසුරුවම් හා ණය ගණු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය නො. 51/9, ධර්මදාස පාර, බත්තරමුල්ල (+94) 11 5765834 (+94) 11 2885899
26 සී/ස වතුසේවා නිලධාරීන්ගේ නිවාස සමුපකාර සමිතිය නො. 06, ඇලෝයි මාවත, කොළඹ 03 (+94) 11 3137582 (+94) 11 2576841
27 සී/ස ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සමස්ත සේවකයින්ගේ සකසුරුවම් හා ණය ගනු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය තෙලවල පාර, රත්මලාන (+94) 11 2622811 (+94) 71 5167789
28 සී/ස රාජ්‍ය සේවා උපාධිධාරී සකසුරුවම් හා ණය ගණු දෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය නො. 330, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 - -
29 සී/ස රජරට විශ්ව විද්‍යාල සමුපකාර සමිතිය රජරට විශ්ව විද්‍යාලය, මිහින්තලේ (+94) 25 2266650
(+94) 71 4416051
(+94) 25 2266512
(+94) 25 2266694
29 සී/ස සමස්ත ලංකා කෘෂිකාර්මික සමිතිය බලැක්පූල්, නුවරඑළිය (+94) 25 2266650
(+94) 55 2234747
(+94) 25 2266512
(+94) 55 2234747
29 සී/ස සතොස සේවකයින්ගේ සමුපකාර සකසුරුවම් සුභසාධක සහ ණය දෙන සමිතිය අංක:109, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10 (+94) 11 2422683 (+94) 11 2422683
29 සී/ස වරාය නැව් සේවා සමුපකාර සමිතිය කොළඹ නැව් තොට පැරණි දුමිරිය කාර්යාලය, කෙලින් වීදිය, කොළඹ11 (+94) 11 2320207 (+94) 11 5767606
29 සී/ස ශ්‍රී ලංකා මැනුම් දෙපාර්තමේන්තු මැනුම් සහකරුවන්ගේ ස.ණ.ස සමිතිය ප්‍රධාන මැනුම් කාර්යාලය, තැ‍.පෙ. 506, කොළඹ 05 (+94) 11 2369979 (+94) 71 4399116
29 සී/ස ශ්‍රී ලංකා වානේ කර්මාන්ත සමුපකාර සමිතිය 2/12 හයිලෙවල් පාර,කිරුලපන,කොළඹ 06. (+94) 11 7918680 (+94) 11 2512548
29 සී/ස සමස්ත ලංකා මාදැල් හිමියන්ගේ ධීවර සමුපකාර සමිතිය අංක 3/25,ශාන්ත අන්තෝනි මාවත,බටහිර පලගතුරය,කොච්ච්කඩේ. (+94) 77 3910569
29 සී/ස සණස සංවර්ධන බැංකුවේ සේවක සකසුරුවම්කම හා ණය ගනුදෙනු පිළිබද සමුපකාර සමිතිය නො 12, එඩ්මන්ටර් පාර,කිරුළපන,කොළඹ 06 (+94) 11 2832500 (+94) 11 2514248
29 සී/ස සමස්ත ලංකා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ධාන්‍ය සැකසුම්කරුවන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය නාරම්මල පාර,පඹදෙනිය,අලව්ව. (+94) 37 2279989
29 සී/ස නිවාස හා දේපල සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය 144/6, හයිලෙවල් පාර, කොට්ටාව. (+94) 11 2478373
29 සී/ස ප්‍රජාශක්ති තරුණ අභිවෘද්ධි සමුපකාර සමිතිය ප්‍රජා ශක්ති මධ්‍යස්ථානය,සෞම්‍ය මූර්ති තොන්ඩමන් අනුස්මරණ ශාලාව,කොටගල,හැටන්. (+94) 11 4922009
(+94) 72 6078425
29 සී/ස කිරි නිෂ්පාදකයින්ගේ ජාතික සමුපකාර සමිතිය සතොස මහ ලේකම් කාර්යාලය,වොක්ෂෝල් වීදිය,කොළඹ 02. (+94) 11 2380701
(+94) 11 2380703
(+94) 11 2430470
(+94) 11 2473755
29 සී/ස ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය කලමනාකරණ සහකාර සේවා නිලධාරීන්ගේ ඉතිරිකිරීමේ හා සංවර්ධන සේවා සමුපකාර සමිතිය අංක 330,යුනියන් පෙදෙස,කොළඹ 02. (+94) 11 2478373
29 සී/ස කෘෂිකාර්මික හා පාරිසරික විද්වතුන්ගේ සමුපකාර සමිතිය අංක 126/10,කුරුදුවත්ත පාර,අගුණාවල,පේරාදෙණිය (+94) 11 4922009
(+94) 77 7742898
29 සී/ස ශ්‍රී ලංකා ජාතික කාන්තා ස්වයං රැකියා සමුපකාර සමිතිය වෙන්ගඩේෂ්වර ගොඩනැගිල්ල,මන්නාරම් පාර,වව්නියාව.
29 සී/ස ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ සංවර්ධන ජාතික සමුපකාර සමිතිය අංක 128,3 වන මහල, හයිලෙවල් පාර,නුගේගොඩ (+94) 71 8428606
29 සී/ස පුහුණු වෘත්තීයවේදීන්ගේ සමුපකාර සමිතිය 147,පෙට්ටිගල වත්ත,ගාල්ල (+94) 11 4922009
(+94) 71 4303723