TamilSriLankaEnglish (UK)

ගිණුම් අංශය

මුල්‍ය අංශයේ තේමා පාඨය

සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සමස්ථ අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳහා මනා මුල්‍ය කළමනාකරණ (ගණුදෙනු) ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම. 

ඒකාබද්ධ අරමුදල 

අරමුණු,

 • නියමිත දිනයන්ට පෙර මූල්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම තුලින් ඒ සඳහා ගතවන කාලය අඩුකර ගැනීම.
 • වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදනය 100% උපයෝජනය
 • අමාත්‍යාංශයට ලැබෙන විගණන විමසුම් ගණන 50% අඩු කිරීම.
 • වැරදි හා අත්හැරීම් 100% අඩු කිරීම.
 • පරිගණකගත ක්‍රමවේදයක් තුලින් වත්කම්වල පැවැත්ම හා‍ ආරක්‍ෂාව තහවුරු කිරීම.

කා‍ර්යයන්

 • මූල්‍ය සැලසුම් සකස් කිරීම හා අයවැය පාලනය
 • රාජ්‍ය මූල්‍ය නිතිරීති චක්‍රලේඛ විධිවිධාන අනුව මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • වත්කම් මිලදී ගැනීම, නඩත්තු කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීමට අදාල කටයුතු සිදු කිරීම.
 • වාර්ෂික මූල්‍ය වා‍ර්තා, කළමනාකරණ වා‍ර්තා හා කාර්යසාධන වා‍ර්තා සකස් කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • පුනරා‍වර්තන හා ප්‍රාග්ධන වියදම් සම්බන්ධ ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීම.
 • රජයේ නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම අදාළ සීමාවන් තුළ පවත්වාගැනීම හා වාර්ෂික සැසඳුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • මූල්‍ය කටයුතු වලට අදාල ක්‍රියාවලි විධිමත් කිරීම හා තීරණ ගැනීම පහසු කිරීමට කටයුතු කිරීම සඳහා දත්ත පද්ධති,වැඩ අත්පොත්, Checklist, සම්මත ආකෘතිපත්‍ර (Standard Formats) සකස් කිරීම.
 • වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන සැලසුම් සැකසීම.
 • ගෙවීම් සම්බන්ධ සියලුම කටයුතු
 • Conducting Board of surveys
 • විගණන විමසුම් මෙහෙයවීම.
 • මුල්‍ය  ප්‍රකාශන සැකසීම.

හර වටිනාකම්

 • කාර්යක්ෂමතාවය + සඵලදායිතාව
 • කණ්ඩායම් හැඟීම
 • ‍සේවාලාභීන්ට ගරු කිරීම.
 • විවෘත හා විනිවිදභාවය
 • 100% නිරවද්‍යතාවය

මූල්‍ය වාර්තාකරණය

 • වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිම
 • විසර්ජන ගිණුම හා උපචිත පදනම මත ගිණුම පිළියෙල කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තාව සකස් කිරීම
 • ආදායම් ශීර්ෂ 20.02.01.01 රජයේ ගොඩනැගිලි කුලී ආදායම් පිළිබඳ වාර්ෂික ගිණුම පිළියෙල කර විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම, අර්ධ වාර්ෂිකව හිග ආදායම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම ආදායම් ඇස්තමේන්තු සැකසීම, නිවාස කුලී එකතු වීම් අධීක්ෂණය
 • විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු සැපයීම හා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා විමසිම් සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම
 • ස්ථාවර වත්කම් ලේඛන යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම
 • වි.වැ.දෙ හා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ මූල්‍ය කටයුතු අධීක්ෂණය
 • හානි හා ලියා අස්කිරීම් ලේඛනය සම්බන්ධ ක‍‍ටයුතු 

ඒකාබද්ධ අරමුදලේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.
 • මාසික වියදම් වාර්තා සකස් කිරීම.
 • අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම සකස් කිරීම හා විගණකාධිපති වෙත වාර්තා කිරීම.
 • වැය ලෙජර ක්‍රමානුකූලව පවත්වාගෙන යාම හා මාසික ප්‍රගති වාර්තා පිළියෙල කිරීම.
 • සරප් රාජකාරී කටයුතු හා ලැබෙන සියළුම මුදල් අදාල ගිණුම් 3ට නිවැරදි ලෙස බැර කිරීම හා බැංකු වාර්තා සමඟ පරීක්ෂා කිරීම.
 • විශ්‍රාම යන නිලධාරීන්ගේ ගෙවීම් කටයුතුවල නිරවද්‍යතාවය සහතික කර  අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට විශ්‍රාම ගොණු යැවීමේ කටයුතු.
 • විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අයවීම් පිළිබඳ විස්තර ලබා දීම.
 • සියළුම විගණන විමසුම් වලට අදාල පිළිතුරු සකස් කිරීම හා විගණකාධිපති වෙත වාර්තා කිරීම.
 • රජයට ලැබෙන සියළුම මුදල් භාරගැනීම හා අදාල ලෙස කුවිතාන්සි නිකුත් කිරීම.
 • දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය සියළුම කාර්යාලීය උපකරණ, ලිපි ද්‍රව්‍ය  මිළදී ගැනීමට කටයුතු කිරීම සහ අදාල අංශ වලට නිකුත් කිරීම. 
 • නිල මුද්‍රා සකස් කිරීමට කටයුතු සැලසීම.‍
 • සේවා සැපයීම සම්බන්ධ මිල ගණන් කැඳවීම.
 • ටෙන්ඩර් මණ්ඩල පත්කිරීම.
 • බැංකු සැසඳුම් සකස් කිරීම හා මාසිකව මුදල් පොත හා සැසඳීම.
 • වැටුප් සකස් කිරීම.
 • අදාල ආයතන වලට චෙක්පත් ලිවීම හා තැපැල් කිරීම.
 • වැටුප් වර්ධක හා හිඟ වැටුප් ගෙවීමට කටයුතු කිරීම.
 • වැටුප් විස්තර ලබා දීම.                                                                                                                                              
 • කාර්යාල හා නිවාස ජංගම දුරකථන  බිල්පත් ගෙවීම.
 • අන්තර්ජාල පහසුකම් බිල්පත්, වරිපනම් ගාස්තු, පවිත්‍රතා සේවයට අදාල ගෙවීම්, දෙපාර්තමේන්තු නඩත්තු කටයුතු ගෙවීම්.
 • මැතිවරණ වවුචර් පරීක්ෂා කිරීම හා ගෙවීමට කටයුතු කිරීම.          
 • ගමන් වියදම්, අතිකාල ලේඛන නඩත්තු කිරීම, වවුචර් පරීක්ෂාව හා ගෙවීම් කිරීමට කටයුතු කිරීම.
 • අත්තිකාරම් “ බී ” ගිණුම් ලෙජර‍ය යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම. 
 • ණය අත්තිකාරම් ගෙවීම හා ණය නිරවුල් කිරීම හා විගණන විමසුම්වලට අදාලව පිළිතුරු සකස් කිරීම.
 • වාර්ෂික  අත්තිකාරම් “ බී ” ගිණුම  සකස් කර විගණකාධිපති වෙත වාර්තා කිරීම.
 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය පැවැත්වීමේ කටයුතු සකස් කිරීම.   
 • අබලි භාණ්ඩ වෙන්දේසි කිරීමට කටයුතු කිරීම හා විනාශ කිරීමට කටයුතු යෙදීම.    
 • පොදු තැන්පත් ගිණුම, උසාවි දඩ මුදල් තැන්පත් ගිණුම  පවත්වාගෙන යාම.
 • රික්විෂන් සඳහා ගෙවීම් කිරීම.
 • කාර්තුගතව මුද්දර බදු දේශීය අදායම් කොමසාරිස් වෙත ප්‍රේෂණය කිරීම.
 • රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවට වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • Road Map – 2020 උපාය මාර්ගික සැලැස්මේ ක්‍රියාකාරකම් ඉටු කිරීමට සහාය දැක්වීම. 

සමූපකාර සංවර්ධන අරමුදල

අරමුදල් සංස්ථාපනය 

 • 1972 අංක 05 දරණ සමූපකාර පනතේ 43 (1) (ආ) අනුව ආහාර හා සමූපකාර කටයුතු පිළිබඳ ගරු ඇමතිතුමා විසින් සමූපකාර සමිති ආඥාපනතේ (10) වෙනි අධිකාරිය 46 වෙනි වගන්තිය යටතේ පනවන ලද අංක 10086 හා 1950.03.24 දින දරණ රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පලකරන ලද නියෝග මාලාව යටතේ පිහිටුවා ඇත.
 • මූල්‍යණය කිරීම 1972 අංක 05 දරණ සමුපකාර සමිති පනතේ 43(1) (ආ) හා අංක 93/5 දරණ 1974 ජනවාරී 10 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ පලකරණ ලද රීති මාලාවේ 43 (ii) අනුව ලියාපදිංචි කල සමිතියක විගණනය කරන වාර්ෂික මුල්‍ය ප්‍රකාශන මත වාර්ෂික ශුද්ධ ලාභයෙන් 10% ක් හෝ රු.5/= කට අඩු නොවන මුදලක් සමූපකාර අරමුදලට දායක මුදල් වශයෙන් වාර්ෂිකව ගෙවිය යුතුය.

පරිපාලනය 

සමූපකාර අරමුදලේ අරමුණු රීති මාලාවේ 43 (1) වගන්තියේ ප්‍රකාරව විෂයභාර අමාත්‍යතුමාගේ යම්කිසි සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ විධිවිධාන වලට යටත්ව රෙජිස්ට්‍රාර්තුමා විසින් පරිපාලනය කල යුතු අතර පහත සඳහන් කරුණු වලට අඩංගු වනසේ අරමුදලේ මුදල් යෙදවිය හැකිය. 

අරමුණු 

 • සමූපකාර අධ්‍යාපනය, ව්‍යාප්තිය හා ප්‍රචාරක වැඩ
 • සමූපකාර සමිතිවල කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • සමූපකාර සමිතිවලට උපකාර කිරීම. 

සමූපකාර අතිරික්ත අරමුදල 

අරමුදල් සංස්ථාපනය 

1972 අංක 5 දරණ සමූපකාර පනතේ 57(3) හි සඳහන් විධිවිධාන ප්‍රකාරව මෙම අරමුදල සංස්ථාපනය වී ඇති අතර අංක 93/5 දරණ 1974 ජනවාරී 10 දිනැති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ 44(i) සිට 44 (iii) දක්වා සඳහන්ව ඇති ලියාපදිංචි සමිතියක් ඈවර කිරීම අවසන් කරනු ලැබූ හා එකී සමිතියේ යම් ණයහිමි‍යෙක් විසින් වත්කම් බෙදා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය යට‍තේ තමාට අයවිය යුතු දේ සම්බන්ධයෙන් හිමිකම් කියාපෑම ඉදිරිපත් කරනු නොලැබ ඉතිරිවන අතිරික්තයක් යෙදවීමෙන් මෙකී සමුපකාර අතිරික්ත අරමුදල මූල්‍යනය වේ.

පරිපාලනය

සමූපකාර සමිති රෙජිස්ට්‍රාර්තුමාගේ පරිපාලනයට යටත්ව අතිරික්ත අරමුදලේ බැරට තිබෙන මුදල පනතේ සඳහන් විෂය කරුණුවලට අන්තර්ගත වනසේ යෙදිය හැකිය. 

අරමුණු 

 • ඕනෑම ලියාපදිංචි කරන ලද ප්‍රාථමික සමිතියක කොටස් මිලට ගැනීමෙන් හෝ රෙජිස්ට්‍රාර් වරයාට නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් ආකාරයකට හෝ එවැනි සමිතියකට ආධාර කිරීම
 • අතිරික්තයක් ඇති වී තිබෙන දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ඕනෑම ලියාපදිංචි කරන ලද සමිතියකට කිසියම් ස්ථාවර වත්කම් මිලදී ගැනීමට ආධාර කිරිම
 • ඈවර කරුවෙකු විරුද්ධව ඇති සිවිල් නඩුවකදී ඔහුගේ නිදහසට ක්‍රියා කිරීමට ඔහුට ආධාර කිරීම.
 • ලියාපදිංචි කල සමූපකාර සමිති වලට ආධාර කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද වෙනත් ආයතනයකට හෝ ආධාර කිරීම. 

සමූපකාර සංවර්ධන අරමුදල සහ සමූපකාර අතිරික්ත අරමුදලට අදාල ප්‍රධාන කාර්යයන්,

 • සමූපකාර සංවර්ධන අරමුදල සහ සමූපකාර අතිරික්ත අරමුදලට අදාල අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.
 • සමූපකාර සංවර්ධන අරමුදල සහ සමූපකාර අතිරික්ත අරමුදලට අදාල අවසන් ගිණුම් ප්‍රකාශ සකස් කිරීම හා විගණකාධිපති වෙත වාර්තා කිරීම .
 • සමූපකාර සමිති සංගම් වලට ණය ආධාර ලබා දිම.
 • විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සකස් කිරීම.
 • මාසික ප්‍රගති වාර්තා සකස් කිරීම.
 • අතිරික්ත මුදල් ස්ථාවර තැන්පතුවල ආයෝජනය කිරීම.
 • බැංකු සැසඳුම් සකස් කිරීම හා දෙපාර්තමේන්තු පොත් අනුව නිරවද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම.
 • මාසික මුදල් සාරාංශ සකස් කිරීම.
 • සක්‍රීය හා අක්‍රීය ණය ගොනු යාවත්කාලීන කිරීම.
 • ශේෂ සහතික නිකුත් කිරීම, ණය අයවීම් වාර්තා ලබා දීම.
 • Road Map – 2020 උපාය මාර්ගික සැලැස්මේ ක්‍රියාකාරකම් ඉටු කිරීමට සහාය දැක්වීම.   

  

වැඩි විස්තර සඳහා,

ඊ.එම්.එන්.ආර්. බණ්ඩාර මහතා
ගණකාධිකාරී
දුරකතනය - +94 11 2430263 (දිගුව - 214)
ජංගම - +94 71 4452661
ෆැක්ස් - +94 11 2430263
ඉ-තැපැල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ආශ්‍රිත සබැඳි

 ජාතික

 අන්තර්ජාතික

 සමුපකාර සමිති