TamilSriLankaEnglish (UK)

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සහ අනෙකුත් මූල්‍ය සේවා සමුපකාර සමිති නියාමන වැඩසටහන

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු, සකසුරුවම්කම සහ ණය ගණුදෙනු පිළිබඳසමුපකාර සමිති සහ අනෙකුත් මූල්‍ය සේවා සමුපකාර සමිති සඳහා ප්‍රමිතිකරණයක් ඇති කරමින්, යහපාලනය තුළින් මහජන විශ්වාසය තහවුරු කර තිරසාර සංවර්ධනය ඇති කිරීමෙන් ජාතික ආර්ථිකයට ඵලදායී මෙහෙවරක් සිදුකිරීම අපගේ කාර්යභාරයයි.

පසුබිම

සකසුරුවම්කම හා ණය සම්පාදනය අරමුණු කොට ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා සමූපකාර ව්‍යාපාරය තුළ මේ වනවිට මූල්‍ය කටයුතු සිදු කරනු ලබන සමූපකාර සමිති ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග 3 ක් යටතේ බෙදා දැක්විය හැක.

 • සමූපකාර ග්‍රාමීය බැංකු
 • සකසුරුවම් හා ණය ගනුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිති (ස ණ ස)
 • අනෙකුත් මූල්‍ය සේවා සමිති

සාමාජිකයින්ගේ සහ පොදු මහජනතාවගේ තැන්පතු රැස් කිරීම සහ ණය සම්පාදනය යන ප්‍රධාන තම බැංකු කටයුතු සිදු කරනු ලබන දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇති මෙම සමිති සහ සංගම් වෙත පැවරෙන වගකීම අධික්ෂණය කිරීමට හා කාර්යභාරය ඵලදායි කිරිමේ අවශ්‍යතාවය පදනම් කොට ගෙන බැංකු නියාමන වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදී.

ස්ථාපිත පාලන සංයුතිය සහ නිලධාරින්:

නියමු කාර්යභාරය - විෂයභාර ගරු අමාත්‍යවරයා
අධීක්ෂණය හා මඟ පෙන්වීම - අමාත්‍යාංශ ලේකම්
උපදේශනය හා අධීක්ෂණය - සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති රෙජිස්ට්‍රාර්
රේඛීය දෙපාර්තමේන්තුවේ සමුපකාර බැංකු නියාමන ඒකකය

සමුපකාර බැංකු නියාමන ජාතික කමිටුව:

 • සභාපති - අමාත්‍යාංශ ලේකම්
 • සාමාජික - අති‍රේක ‍ලේකම් සමුපකාර
 • සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති රෙජිස්ට්‍රාර් (රේඛීය)
 • සියලුම පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්වරුන්
 • ජාතික මට්ටමේ සමුපකාර නායකයින්
 • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හා මහජන බැංකුවේ නියෝජිතයින්

මෙහෙයවීම හා සම්බන්ධීකරණය
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (රේඛීය)
සමුපකාර බැංකු නියාමන ඒකකය

 අපගේ කාර්යභාරය:

 • සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සහ මූල්‍ය ‍සේවා සමිති වල දත්ත තොරතුරු රැස්කිරීම, සමාලෝචනය කිරීම, නිර්දේශ ඉදිරිපත් කොට අදාල පළාත් සමුපකාර කොමසාරිස්වරයා මගින් ක්‍රියාත්මක කරවීම.
 • දීප ව්‍යාප්තව විසිරී ඇති සියළුම සමුපකාර බැංකු හා සමිතිවල ගිණුම් තැබීම, සුපරීක්ෂණය, පරිපාලන රටාවන් ඒකීය ක්‍රමයට සකස් කිරීම.
 • පොදු උපදෙස් පත්‍රිකා පළාත් සමුපකාර කොමසාරිස්වරුන්ට ඉදිරිපත් කිරීම හා පසු විපරම් කිරිම.
 • බැංකු කටයුතු සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්, සභාපති, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල නිලධාරීන් සහ සමිති ඉහල කළමණාකාරීත්වය , සමිති සංගම් වල මෙහෙයුම් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සහ පුහුණු කිරීමබැංකු සමිති/ සංගම් වල භෞතික සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු වලට සහාය වීම.
 • බැංකු පිළිබඳ අත්පොත් (Manual) සහ ප්‍රකාශන (Publications ) එළි දැක්වීම.
 • සමුපකාර ව්‍යාපාරය තුල මූල්‍ය කටයුතු ව්‍යාප්ත කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම.
 • මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පියවර ගැනීම.

අපගේ ඉදිරි සැලසුම් හා ඉලක්කයන්:

 • සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු, සණස සමිති හා අනෙකුත්මූල්‍ය සේවා සමුපකාර සමිති සඳහා ඒකීය පරිපාලනය රටාවක් ස්ථාපිත කිරීම.
 • බැංකු සමිති / සංගම් වලට නව තාක්ෂණික මෙවලම් හඳුන්වා දීම.
 • ග්‍රාමීය බැංකු සහ සණස සමිතීන්හි අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිශ්‍රයන් ආකර්ශනීය ලෙස සංවර්ධනය කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සමුපකාර ව්‍යාපාරයෙහි බැංකු හා මූල්‍ය සේවා කටයුතු වල ව්‍යාප්තිය හා මූල්‍ය ස්ථාවර භාවය ඇති කිරීම.
 • බැංකු හා සමිති වල යහපාලනයක් ගොඩනැගීම තුලින් ඵලදායී සේවා සැපයුමක් ඇති කිරීම.
 • පොදු ප්‍රචාරණ හා අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.
සමුපකාර බැංකු නියාමන ජාතික ඒකකය නිකුත් කළ උපදෙස් පත්‍රිකා
විස්තරය භාගත_කිරීම
මූල්‍ය සේවා සමිතිවල ද්‍රවශීලතාවය පවත්වා ගැනීම සිංහල
තැන්පතු සඳහා ගෙවිය හැකි උපරිම පොලී අනුපාතිකය සිංහල
යෝග්‍ය ආයෝජන කළඹ සිංහල
 බැංකු නියාමන කටයුතු සණස සඳහා ව්‍යාප්ත කිරීම සිංහල
අක්‍රීය ණය වර්ගීකරණය හා බොල් ණය සඳහා ප්‍රතිපාදන සිංහල
සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකුවල අභ්‍යන්තර විගණන ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම සිංහල
විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල ග්‍රාමීය බැංකු කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම, අනුයුක්ත කිරීම සහ ස්ථාන මාරු කිරීම සිංහල
අලුත් අවුරුදු ගණුදෙනු සඳහා තැන්පතු රැස් කිරීම සිංහල
තැන්පත් පොළී මත රඳවා ගැනීම් බදු අඩු කර ගැනීම සිංහල

 

 
සමුපකාර බැංකු නියාමන ජාතික ඒකකය නිකුත් කළ අත්පොත් සහ වාර්තා
විස්තරය භාගත කිරීම
විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති කාර්ය සාධන ඇගයීම් වාර්තාව සිංහල / දෙමළ
විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති විගණන වාර්තා ආකෘතිය සිංහල / දෙමළ
සකසුරුවම්කම හා ණය ගණුදෙනු සමුපකාර සමිති විගණන වාර්තා ආකෘතිය  සිංහල /දෙමළ
සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු මෙහෙයුම් අත්පොත සිංහල / දෙමළ

 

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා:

පී.ඒ. සරත් ආනන්ද මයා
සහකාර කොමසාරිස් (බැංකු / විගණන)
දුරකථන: + 94 11 2330901
ෆැක්ස් : +94 11 2330706
 

නැවුම් පුවත් හා සිදුවීම්

 • 1
 • 2
 • 3
කාර්යය සාධන තරඟාවලිය - 2018 කාර්යය සාධන තරඟාවලිය  2018 - සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මධ්‍යම රජයේ සමුපකාර සංවර්ධන... තවදුරටත්
සමුපකාර පළාත් අමාත්‍ය සමුළුව 2017.09.27 දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී සමුපකාර පළාත් අමාත්‍ය සමුළුව 2017.09.27 දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ... තවදුරටත්
“COOP Sri Lanka Road Map 2020” ජනපතිට පිළිගැන්වේ   ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර ව්‍යාපාරය නව මාවතකට යොමු කිරීමේ අරමුණින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු... තවදුරටත්
සමුපකාරය පොදු ජනතාවගේ ජාතික ව්‍යාපාරයක්, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන   මිත්‍රශීලීභාවය, එකමුතු බව, සමානාත්මතාව, සහමූහිකත්වය සමාජවාදි දේශපාලන සිද්ධාන්ත වලට බොහෝ... තවදුරටත්
සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි සමුපකාර සමිති ගණුදෙනුකරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම්දීමයි   කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු... තවදුරටත්

ආශ්‍රිත සබැඳි

 ජාතික

 අන්තර්ජාතික

 සමුපකාර සමිති